بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 

سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی بانکها (پایا)
سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی به عنوان یکی دیگر از پروژه های سیستم نظام جامع پرداخت می باشد . این سامانه کمک شایان توجهی به گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور خواهد نمود. این سامانه برای پرداختهای با مبالغ خرد اما تعداد زیاد و به صورت بین بانکی (پرداخت از یک بانک به بانک و یا بانکهای دیگر) طراحی شده و موارد زیر از جمله عناوین مورد استفاده آن خواهد بود:

 1. پرداخت حقوق کارکنان یک سازمان

 2. پرداخت سود سهام

 3. پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی

 4. حواله های بین بانکی انفرادی

 •  ایام غیر تعطیل
  1. چرخه 1 ساعت 4 بامداد جهت واریز تراکنشهای شاپرکی ایام غیر تعطیل 
  2.  چرخه 2 ساعت 16 بعدازظهر جهت واریز تراکنشهای بین بانکی غیر تعطیل

 •  ایام تعطیل
  1.  چرخه 1 ساعت 16 بعدازظهر جهت واریز تراکنشهای شاپرکی