بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
حساب جاری همراه دو منظوره

خدمت مذکورقابل ارائه برای کلیه مشتریان (حقیقی و حقوقی ) می باشد و صرفا" درسامانه حساب همراه ارائه میگردد.

یکی از ویژگی های این نوع حساب ، حفظ حداقل مانده ده میلیون ریال برای حسابهای قرض الحسنه جاری همراه است ، بدین ترتیب که مازاد مبلغ مذکور در پایان وقت اداری هر روزکاری بصورت مکانیزه از مانده حسابهای قرض الحسنه جاری همراه به حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی همراه مربوطه منتقل شده و درصورت کسر موجودی به هنگام پرداخت چک ( نقدی / انتقالی ) ازمحل حساب قرض الحسنه جاری همراه ، کسری مبلغ مورد نیاز ازمحل سپرده کوتاه مدت عادی همراه مشتری تامین میگردد.

درصورتیکه مشتری بیش از یک حساب قرض الحسنه جاری همراه داشته باشد ، بابت هر حساب جاری میبایست یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی همراه معرفی گردد. وامکان برقراری ارتباط دو یا چند حساب قرض الحسنه جاری همراه به یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی همراه میسر نمیباشد.