بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | دوشنبه 29 بهمن 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
صدور گواهي موجودي

مشتریان محترم بانک رفاه می توانند با مراجعه به کلیه شعب و اداره امور بین الملل بانک نسبت به دریافت گواهی موجودی به زبان انگلیسی و تائید گردش حساب بمنظور ارائه به مراجع ذیربط از قبیل سفارتخانه ها، دانشگاه ها و سایر مراجع رسمی اقدام نمایند.