بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
بانک رفاه-شکایات مردمی
مشخصات مشتری
مشتری گرامی این صفحه به منظور رسیدگی به شکایت مشتریان محترم بانک، مبتنی بر مدارک و مستندات کافی در خصوص مسائل و امور مرتبط بانکی می باشد.
نوع مشتری :
تلفن همراه :
دورنگار :
پست الکترونیکی :
آدرس :
شرح شکایت
واحد مورد شکایت :
مناطق :
موضوع اصلی :
موضوع فرعی :
شرح شکایت