بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
هیات مدیره بانک رفاه کارگران

دکتر محمدعلی سهمانی 

دکتر محمدعلی سهمانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیکی :

a.sahmani@bankrefah.ir

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی 

  دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
 عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

mh.mahdaviadeli@bankrefah.irفرشید فرخ نژاد

فرشید فرخ نژاد

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

farrokhnejad@bankrefah.ir

حسین رحمتی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

h.rahmati@bankrefah.ir

نجات امینی 

نجات امینی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

n.amini@bankrefah.ir