بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
کارت بازنشسته رفاه

این کـارت مخصوص بازنشستگانـی اسـت کـه از سیـستم کارت پرداخت بانـک رفاه حقـوق خـود را دریافت می‌کنند. مزایای آن همانند رفاه کارت بوده و وجه تمایز آن صرفاً شکل ظاهری کارت، با برداشت روزانه 4.000.000 ریال به منظور احترامی است که به این قشر از افراد جامعه گذاشته شده است.