بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

ضمانتنامه های ارزی

ضمانتنامه سندی است که بموجب آن، بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را که در ارتباط با موضوع ضمانتنامه تحقق می یابد، به عهده می گیرد و در صورت عدم ایفای بموقع تعهدات از سوی آنان با اعلام ذینفع به بانک مبلغ ضمانتنامه به حساب ذینفع واریز می گردد. کلیه خدمات مربوط به صدور انواع ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در قبال تضمین متقابل بانکهای کارگزار و یا سایر وثائق معتبر با رعایت کلیه قوانین ارائه شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در شعب ارزی این بانک ارائه می گردد.

مدارک و شرایط لازم جهت صدور ضمانتنامه ارزی بنا به درخواست متقاضیان داخلی
1. درخواست متقاضی مبنی بر صدور ضمانتنامه
2. قرارداد مرتبط با موضوع ضمانتنامه در مورد ضمانتنامه های پیش پرداخت و حسن انجام کار
3. دعوتنامه مناقصه در مورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه
4. اصل تعهدنامه های تکمیل شده مربوطه
5. سایر مدارک و مجوزات موردی مورد نیاز
6. ارائه وثائق/تضامین و پیش دریافتهای معتبر تعیین شده از سوی کمیته اعتباری شعبه مربوطه یا سایر مراجع ذیصلاح حسب مورد
توجه: صدور هر یک از انواع ضمانتنامه های فوق بنفع ذینفع ایرانی که جزو مشتریان بانک می باشد، در قبال تضمین متقابل بانکهای کارگزار معتبر خارجی/داخلی منوط به پذیرش اعتبار بانک کارگزار از سوی این بانک می باشد.

 

اعتبارات اسنادی
 

یکی از روشهای پرداخت در تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی است که امروزه در جهان کاربرد فراوانی دارد. در اعتبار اسنادی بانک گشایش کننده تعهد می نماید در مقابل دریافت اسناد مطابق با شرایط از طرف فروشنده در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت وجه به فروشنده نماید. بانک رفاه بنا به درخواست متقاضیان (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از واردکنندگان و صادر کنندگان) و بمنظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا (کالاهای مجاز بموجب مقررات صادرات و واردات) و خدمات نسبت به گشایش انواع اعتبارات اسنادی با اخذ مدارک و اسناد لازم توسط شعب ارزی مبادرت می ورزد. خدمات مرتبط با اعتبارات اسنادی در بانک رفاه در قالب موارد ذیل ارائه می گردد:

  • اعتبار اسنادی وارداتی (نقدی، مدتدار و ریفاینانس)

  • اعتبارات اسنادی صادراتی

  • اعتبار اسنادی داخلی-ریالی (نقدی، مدتدار)

 

اعتبارات اسنادی وارداتی

متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی وارداتی در صورت دارا بودن حساب جاری و کد اعتباری و کسب امتیازهای لازم در سیستم اعتبار سنجی شعب و در چارچوب مفاد سیاستهای اعتباری سالانه بانک و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک رفاه و ارائه مدارک ذیل نسبت به گشایش اعتبار اسنادی وارداتی بصورت نقدی و مدتدار (به مقاصد سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) و ریفاینانس (به مقصد سرزمین اصلی) اقدام نمایند:

مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی

1. مدارک عمومی و اعتباری مشتری مشتمل بر تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی، کد اقتصادی، وثائق و تضامین مکفی و....
2. درخواست گشایش اعتبار اسنادی وارداتی
3. تکمیل و امضای فرم قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی وارداتی
4. اصل بیمه نامه باربری معتبر صادره بنفع بانک رفاه که توسط یکی از شرکتهای مجاز بیمه گر داخلی صادر شده باشد.
5. اصل نسخ 1، 2 و 3 ثبت سفارش معتبر ممهور به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت
6. پیش فاکتور معتبر ممهور به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت
7. فرم درخواست خرید ارز بابت اعتبار/برات اسنادی وارداتی
8. فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل (در صورت لزوم)
9. اصل تعهدنامه های تکمیل شده
10. سایر مجوزات موردی در صورت نیاز
توجه: گشایش اعتبارات اسنادی به مقصد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً از طریق ارز متقاضی و بازار فرعی میسر بوده و نیازی به اخذ ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی باشد.
 


اعتبارات اسنادی صادراتی

در امر صادرات کالا و خدمات، اعتبار اسنادی صادراتی یکی از بهترین و کم ریسک ترین روشهای انتقال کالا و دریافت وجه مربوطه توسط صادر کننده می باشد.
بانک رفاه، اعتبارات اسنادی صادراتی را که بنفع فروشندگان داخلی از سوی کارگزاران خارجی بطور مستقیم و یا از طریق بانکهای داخلی بوسیله سیستم سوئیفت دریافت کند، به مشتریان ابلاغ می نماید. پذیرش اعتبارات اسنادی صادراتی بنفع فروشندگان منوط به داشتن یکی از انواع حسابهای ریالی/ارزی بنام فروشنده نزد یکی از شعب بانک می باشد.
 

 

اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی

اعتبار اسنادی داخلی-ریالی نوعی ابزار پرداخت بانکی است که در آن خریدار (متقاضی) می تواند با استفاده از آن بهای کالای خریداری شده را از طریق بانک گشایش کننده به فروشندگان مربوطه پرداخت نماید. در همین راستا و بمنظور تسهیل خدمات ریالی به متقاضیان محترم و ارائه خدمات متمایز و در جهت اطمینان فروشندگان کالا از دریافت وجوه حاصل از فروش کالا و استفاده از ابزارهای مطمئن پرداخت، گشایش اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی و پذیرش این دسته اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط سایر بانکهای ایرانی در شعب ارزی بانک رفاه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بصورت دیداری و مدتدار امکانپذیر می باشد.
متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در صورت دارا بودن حساب جاری و کد اعتباری و کسب امتیازهای لازم در سیستم اعتبار سنجی شعب و در چارچوب مفاد سیاستهای اعتباری سالانه بانک و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک رفاه و ارائه مدارک ذیل نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی بصورت نقدی و مدتدار اقدام نمایند.
توجه: لازم به ذکر است با استناد به مصوبه مورخ 26/7/90 شورای محترم پول و اعتبار « گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی صرفاً در شرایطی امکانپذیر می باشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمان های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور باشد.»
 

مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
1. مدارک عمومی و اعتباری مشتری مشتمل بر تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی، کد اقتصادی، وثائق و تضامین مکفی و....
2. درخواست گشایش اعتبار اسنادی ریالی
3. تکمیل و امضای فرم قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
4. اصل بیمه نامه باربری معتبر صادره بنفع بانک رفاه که توسط یکی از شرکتهای مجاز بیمه گر داخلی صادر شده باشد.
5. پیش فاکتور معتبر که توسط فروشنده خطاب به خریدار/خریداران احتمالی صادر گردد.
6. تکمیل و امضای تعهدنامه های مورد نیاز