بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

 تسهیلات فروش اقساطی


فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید‌های معین دریافت گردد. موارد استفاده از عقد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات.

فروش اقساطی مسکن
به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد، منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید اینگونه واحدها، بصورت اقساطی به آنها به فروش برساند.

 

فروش اقساطی ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها

بانک به منظور خرید وساخت مسکن اعضای هیات علمی رسمی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی درقالب فروش اقساطی تسهیلات ساخت مسکن اعطا می کند.

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
بانک به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینکه واحدهای تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، صرفاً براساس درخواست کتبی مشتری و تعهد خرید از سوی وی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه آنها را خریداری و به صورت اقساطی به متقاضیان به فروش می‌رساند. فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسائل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی بادوام و تاسیسات بانک می‌تواند به منظور گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مال یا اموال مورد درخواست، خریداری و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسائل حمل و نقل ،کالاهای مصرفی با دوام و تاسیسات
بانک می تواند به منظور گسترش امور صنعت و معدن ،کشاورزی و خدمات بنا بر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مال یا اموال مورد درخواست، خریداری و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.

مدارک مورد نیاز فروش اقساطی تجاری
الف- اشخاص حقیقی:
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
- تصویر جواز کار یا کارت عضویت در اتحادیه یا صنف مربوطه
- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.
- پیش فاکتور
- تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول ، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- کد صنفی ده رقمی

ب- اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
- تصویر مجوز فعالیت
- تصویر شناسه ملی
-تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت.
- پیش فاکتور
-تصاویر اسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- صورتهای مالی دو سال آخر فعالیت شرکت ( در صورتی که مشمول صورت‌های مالی حسابرسی شده گردند اخذ آن الزامی می‌باشد)

مدارک مورد نیاز برای فروش اقساطی مسکن
- در خواست کتبی متقاضی
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویرکارت ملی متقاضی
- تصویر سند مالکیت و پروانه ساختمان
- گواهی اشتغال بکار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات و تعیین میزان حقوق و عندالزوم تعهد کسر اقساط .
- تصویر مبایعه نامه
- تصویر شناسنامه فروشنده