بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

تسهیلات جعاله


یکی دیگر از تسهیلات بانکی جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد "عامل" یا پیمانکار نامیده می‌شود این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الف - مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
- گواهی اشتغال بکار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات و تعیین میزان حقوق و عنداللزوم تعهد کسر اقساط.
-تصویر مجوز فعالیت (باید دارای اعتبار باشد و مدت آن منقضی نشده باشد)
-تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.
-تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- کد صنفی ده رقمی

ب - مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت‌نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویرکلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
- تصویر مجوز فعالیت
- تصویر شناسه ملی
-تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت.
-تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- صورتهای مالی دو سال آخر فعالیت شرکت
 

در هرکدام از انواع تسهیلات جعاله علاوه بر موارد فوق اخذ مدارک ذیل نیز الزامی است:
1- برای جعاله تعمیرات مسکن
- اصل و تصویر سند مالکیت و بنچاق
- قرارداد سازمان ملی زمین و مسکن، قرارداد سازمان اوقاف یا تاییدیه شورای محل به انضمام فیش آب، برق و گاز به نام متقاضی در خصوص املاک فاقد سند که مبتنی برمالک ملک بودن متقاضی باشد.
2- برای جعاله وارداتی
- تصویر کارت بازرگانی معتبر.
- کلیه مدارک مربوط به گشایش اعتبار
- کلیه مدارک مربوط به تسهیلات