بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

ضمانتنامه های ریالی


بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که به نفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی به عهده متقاضیان است را با رعایت آئین نامه صدور ضمانتنامه ضمانت می نماید تا در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی متقاضی، با اعلام ذینفع به بانک، مبلغ ضمانت شده به حساب ذینفع واریز گردد.
ضمانتنامه‌های بانکی به لحاظ متنوع بودن تعهدات و با توجه به عرف بانکداری به انواع مختلف زیر تقسیم می شوند:
1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده / فرآیند ارجاع کار
2- ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات
3- ضمانتنامه پیش پرداخت
4- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان /حسن انجام کار
5- ضمانتنامه تعهد پرداخت
6- ضمانتنامه گمرکی
7- سایر ضمانتنامه‌ها

 

الف- مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی
-تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
- تصویرمجوز فعالیت ( کدصنفی 10 رقمی)

- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.

- تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول ، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- تصویر مدارک خاص در خصوص هریک از انواع ضمانت نامه درخواستی از قبیل آگهی شرکت در مناقصه یا مزایده ، قرارداد منعقده بین ضمانت خواه و ذینفع و...

- تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن یا ضامنین

- مجوز فعالیت و مدارک محل فعالیت (ضامن یا ضامنین)

- تصویرمدارک خاص درخصوص هریک ازانواع ضمانت نامه درخواستی ازقبیل آگهی شرکت درمناقصه یامزایده و...

 

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویرکلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .(شناسه ملی شرکت )
- تصویر مجوز فعالیت
- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت.

- تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- صورت های مالی دو سال آخر فعالیت شرکت
- تصویر مدارک خاص در خصوص هریک از انواع ضمانت نامه درخواستی از قبیل آگهی شرکت در مناقصه یا مزایده، قرارداد منعقده بین ضمانت خواه و ذینفع و…

- ارائه مدارک ضامنین اعم از مدارک شرکتی شامل موارد بالا

- مجوز فعالیت ضامنین

- مدارک محل فعالیت ضامنین

- تصویرمدارک خاص درخصوص هریک ازانواع ضمانت نامه درخواستی ازقبیل آگهی شرکت درمناقصه ،مزایده و ...