بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | یکشنبه 5 فروردین 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
چک بانکی بین بانکها (چک رمزدار)

این چک بنا به درخواست شما توسط یکی از شعب بانک رفاه کارگران ،جهت واریز به حساب معینی نزد یکی از شعب سایر بانکها (اتاق پایاپای) صادر می گردد. بانک مبلغ وجه را بصورت نقد وصول و یا از حساب شما برداشت می نماید و یک فقره چک با رمز مشخص ،عهده یکی از شعب بانکهای فوق الذکر صادر و به شما تحویل می نماید.این چکها به محض ارائه و تایید رمز به حساب معرفی شده در شعبه مقصد واریز می گردد.
- باستناد نامه شماره 91/85331 مورخ 1391/4/5 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ کارمزد صدور چک بانکی و چک بین بانکی (رمزدار) به ترتیب برای هر فقره معادل 25،000 ریال و 37،000 ریال می‌باشد .