بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | چهارشنبه 28 آذر 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند ماه 1386
 

دارائیها

29/12/1386
ارقام به ریال
29/12/1385
ارقام به ریال
نقد 371,099,760,268 270,961,955,221
مطالبات از بانک مرکزی 13,421,928,202,614 7,314,665,839,941
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری 4,310,672,098,356 4,606,456,840,681
تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش دولتی 1,330,162,557,739 1,124,315,642,449
تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش غیردولتی 37,961,198,196,155 33,649,242,723,404
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه 500,000,000,000 0
 اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار 868,524,580,379 1,094,021,632,492
سرمایه‌گذاریها و مشارکتها 514,899,052,488 338,052,692,734
دارائیهای ثابت 1,371,304,184,070 1,237,180,009,751
سایر دارائیها 2,804,359,912,825 1,557,886,185,486
اقلام در راه 0 2,062,234,951,771
جمع دارائیها 63,454,148,544,894 53,255,018,473,930
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 2,138,316,271,587 1,666,021,656,084
طرف تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها 4,208,982,816,761 4,260,655,379,190
طرف سایر تعهدات 1,238,622,428,513 657,813,174,604
وجوه اداره شده و موارد مشابه 1,222,955,947,751 1,345,111,976,988
جمع تعهدات مشتریان 8,808,877,464,612 7,929,602,186,866
 
                                                                                   

بدهیها

29/12/1386
ارقام به ریال
29/12/1385
ارقام به ریال
بدهی به بانک مرکزی 413,009,615,506 501,407,816,550
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری 91,418,468,386 281,272,193,424
سپرده های دیداری 27,897,246,282,298 22,261,328,551,890
سپرده های پس انداز و مشابه 7,981,761,568,093 6,838,290,890,679
سپرده های سرمایه گذاری مدتدار 18,170,055,017,376 16,572,965,105,848
سایر سپرده ها 1,991,828,644,747 821,645,894,137
ذخایر و سایر بدهیها 3,756,720,489,664 3,375,217,427,938
بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی 1,139,880,426,740 1,380,167,933,496
اقلام در راه 521,162,247,171 0
جمع بدهیها 61,963,082,759,981 52,032,295,813,962
حقوق صاحبان سهام:
سرمایه 895,000,000,000 895,000,000,000
اندوخته ها 302,259,352,394 232,076,243,350
مانده سود ( زیان ) انباشته 293,806,432,519 95,646,416,618
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 63,454,148,544,894 53,255,018,473,930
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 2,138,316,271,587 1,666,021,656,084
تعهدات بابت ضمانت نامه ها 4,208,982,816,761 4,260,655,379,190
سایر تعهدات 1,238,622,428,513 657,813,174,604
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه 1,222,955,947,751 1,345,111,976,988
جمع تعهدات بانک 8,808,877,464,612 7,929,602,186,866