بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 27 تیر 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

 تنزیل (خرید دین) اسناد مدتدار اعتبارات اسنادی صادراتی بصورت موردی

تنزیل اسناد (خرید دین) بعنوان یکی از روشهای تأمین مالی فروشنده بمعنای پرداخت وجه اسناد حمل اعتبارات اسنادی مدتدار از طرف بانک تنزیل کننده اسناد به فروشنده پیش از سررسید پرداخت اسناد حمل برات اعتبار اسنادی مدتدار می باشد که در حقیقت تعهد پرداخت بانک گشایش کننده توسط بانک ثالثی خریداری می گردد.
بمنظور امکان بهره برداری از سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی، بانک رفاه بصورت موردی نسبت به تنزیل اسناد مدتدار اعتبارات اسنادی صادراتی که از سوی بانکهای معتبر بین المللی صادر شده باشد اقدام می نماید.