بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | پنجشنبه 24 آبان 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

 تنزیل (خرید دین) اسناد مدتدار اعتبارات اسنادی صادراتی بصورت موردی

تنزیل اسناد (خرید دین) بعنوان یکی از روشهای تأمین مالی فروشنده بمعنای پرداخت وجه اسناد حمل اعتبارات اسنادی مدتدار از طرف بانک تنزیل کننده اسناد به فروشنده پیش از سررسید پرداخت اسناد حمل برات اعتبار اسنادی مدتدار می باشد که در حقیقت تعهد پرداخت بانک گشایش کننده توسط بانک ثالثی خریداری می گردد.
بمنظور امکان بهره برداری از سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی، بانک رفاه بصورت موردی نسبت به تنزیل اسناد مدتدار اعتبارات اسنادی صادراتی که از سوی بانکهای معتبر بین المللی صادر شده باشد اقدام می نماید.