بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 10 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
طرح سپرده طلایی رفاه

مشمولین طرح : کلیه اشخاص حقیقی

موضوع طرح : با افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در قالب طرح حاضر ، ضمن بهره مندی از سود علی الحساب، امکان اخذ تسهیلات به نام خود و یا بستگان درجه یک ایشان (شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) در قبال توثیق سپرده بلند مدت طلایی میسر می باشد . * بهره مندی از خدمات بیمه آتش سوزی منزل مسکونی بابت مواردی همانند آتش سوزی ، زلزله، انفجار ، بیمه حوادث و بیمه پوشش هزینه پزشکی متناسب با مبلغ سپرده گذاری و مدت بازپرداخت تسهیلات .

نکات : اعطای تسهیلات در قالب طرح حاضر به بستگان درجه یک سپرده گذار (شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) در قبال توثیق سپرده بلند مدت سپرده گذار امکان پذیر می باشد. حداقل مبلغ سپرده قابل لحاظ در طرح حاضر مبلغ 000‏/000‏/50 ( پنجاه میلیون ریال) می باشد. تسهیلات اعطایی به سپرده گذار و یا بستگان درجه یک ایشان حداکثر معادل 75% مبلغ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت مشروط به پوشش اصل و فرع تسهیلات اعطایی توسط سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توثیقی می باشد. در صورت دارا بودن شرایط اعطای تسهیلات ، امکان پرداخت در کمترین زمان ممکن پس از افتتاح حساب سرمایه گذاری بلندمدت میسر می باشد.

سقف تسهیلات : سقف تسهیلات خرد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک و سقف تسهیلات تجاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و با تأکید بر اعتبارسنجی دقیق متقاضی و سایر ضوابط و مقررات جاری بانک می باشد.

وثایق و تضامین: سپرده بلندمدت مفتوحی در چارچوب طرح حاضر

سایر شرایط: علاوه بر موضوع امکان اعطای تسهیلات در قالب طرح حاضر به بستگان درجه یک سپرده گذار، انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به بستگان درجه یک سپرده گذار (شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) تا قبل از اعطای تسهیلات نیز امکانپذیر می باشد.