بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 10 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
هیات مدیره بانک رفاه کارگران

 اسماعیل لـله گانی

اسماعیل لـله گانی
 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهفرشید فرخ نژاد

فرشید فرخ نژاد

رئیس هیات مدیرهحسین رحمتی

حسین رحمتی

عضو هیات مدیرهنجات امینی

نجات امینی

عضو هیات مدیرهعلی سرزعیم

دکتر علی سر زعیم

عضو هیات مدیره