بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

دکتر محمد علی سهمانی اصل

دریافت رزومه 

 

عضو هیات مدیره

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

دریافت رزومه

 

 

عضو هیات مدیره

نجات امینی

دریافت رزومه

 

عضو هیات مدیره

فرشید فرخ نژاد

دریافت رزومه

 

 

عضو هیات مدیره

حسین رحمتی

دریافت رزومه