بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | پنجشنبه 2 اسفند 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

دریافت رزومه

 

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

تلفن :  88654174

پست الکترونیکی :

mh.mahdaviadeli@bankrefah.ir

 

 

عضو هیأت مدیره
نجات امینی
تلفن :  88654131

پست الکترونیکی :

n.amini@bankrefah.ir

 

 

عضو هیأت مدیره

فرشید فرخ نژاد

تلفن :  88654190

پست الکترونیکی :

farrokhnejad@bankrefah.ir

 

 

عضو هیأت مدیره

حسین رحمتی

تلفن :  88654136

پست الکترونیکی :

h.rahmati@bankrefah.ir