بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 13 فروردین 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
روسای ادارات بانک رفاه کارگران

 

 

اداره حوزه مدیریت

سید مجید کفائی

تلفن :  88194938

پست الکترونیکی :

 

 

 

اداره روابط عمومی

بهرام فرهی

تلفن :  88653991

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حقوقی

محمدرضا عبدی زاده

تلفن :  88040280

پست الکترونیکی :

m.abdizade@bankrefah.ir

 

اداره منابع انسانی

محمدرضا زاهدی

تلفن :  86050509

پست الکترونیکی :

mr.zahedi@bankrefah.ir

 

اداره امور مالی

محمد طزری

تلفن :  -

پست الکترونیکی :

tazari@bankrefah.ir

 

اداره بازرسی

علیرضا یاوری

تلفن :  88874540

پست الکترونیکی :

-

 

اداره اعتبارات و بررسی طرحها

مجید فتح اسفنگره

تلفن :  88041396

پست الکترونیکی :

m.fath@bankrefah.ir

 

اداره تدارکات

علی اصغر نورا

تلفن :  41373741

پست الکترونیکی :

a.noura@bankrefah.ir

 

اداره عملیات ارزی

افشین عزت کمالی

تلفن :  88041394

پست الکترونیکی :

a.kamali@bankrefah.ir

 

اداره حفاظت پرسنلی

مهرداد قلمی

تلفن :  88654186

پست الکترونیکی :

m.ghalami@bankrefah.ir

 

اداره املاک

سید حسن اصولی

تلفن :  88192963

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حفاظت امور بانکی و شرکتهای تابعه

جواد سعیدی پور

تلفن :  88654106

پست الکترونیکی :

-

 

اداره مهندسی ساختمان

غلامحسن وثوق

تلفن :  40881603

پست الکترونیکی :

-

 

اداره رفاه کارکنان

اسماعیل کریمیان

تلفن :  86050563

پست الکترونیکی :

-

 

اداره برنامه ریزی ونظارت اعتباری

امیر حسین میرزایی ازندریانی

تلفن :  88041390

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حسابداری

احمد قنبر

تلفن :  88041388

پست الکترونیکی :

-

 

اداره پشتیبانی فناوری اطلاعات

محمد مطلبی نژاد

تلفن :  88874530

پست الکترونیکی :

motalebi@bankrefah.ir

 

اداره آموزش و توسعه دانش

حسن جعفری طاهری

تلفن :  88831321

پست الکترونیکی :

h.jafari@bankrefah.ir

 

اداره خزانه داری

 رحیم اسفندیار پور

تلفن :  88042890

پست الکترونیکی :

r.esfandiarpour@bankrefah.ir

 

اداره سازمان و تعالی عملکرد

ثریا رفیعی

تلفن :  88654117

پست الکترونیکی :

-

 

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتی

عباس کشوری

تلفن :  40881590

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حفاظت فنی, فیزیکی و ایمنی

 امین پویا

تلفن :  82188515

پست الکترونیکی :

-

 

اداره خدمات نوین

احمدرضا مهدویانی

تلفن :  41373319

پست الکترونیکی :

a.mahdaviani@bankrefah.ir

 

اداره پیگیری و وصول مطالبات

کریم نورمحمدی

تلفن :  88049973

پست الکترونیکی :

-

 

اداره برنامه ریزی ، پژوهش و نوآوری

 وحید اصغر پور

تلفن :  88653987

پست الکترونیکی :

-

 

اداره بانکداری اختصاصی و تجاری

نوید رهگذر

تلفن :  40881579

پست الکترونیکی :

-

 

اداره توسعه فناوری اطلاعات

محسن مشهدی جعفری

تلفن :  88654193

پست الکترونیکی :

-

 

هسته گزینش

هادی کریمی

تلفن :  86050511

پست الکترونیکی :

-

 

اداره ریسک و تطبیق

 اصغراسدى

تلفن :  40881595

پست الکترونیکی :

-

 

اداره دعاوی

موسی طالبی

تلفن :  88057340

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حسابرسی داخلی

 محمد رضا اصفهانی

تلفن :  40881598

پست الکترونیکی :

-

 

اداره خارجه

ویدا قربانی

تلفن :  88061493

پست الکترونیکی :

v.ghorbani@bankrefah.ir

 

 اداره مبارزه با پولشویى و تأمین مالی تروریسم

علیرضا اصغری

تلفن :  88654138

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حفاظت فناورى اطلاعات واسناد

 عمران علیپور

تلفن :  88653980

پست الکترونیکی :

o.alipour@bankrefah.ir

 

اداره بانکداری شرکتی

یوسف رضائی

تلفن :  40881588

پست الکترونیکی :

-

 

اداره امنیت زیر ساخت و داده

مهرداد بحرینی

تلفن :  84852766

پست الکترونیکی :

-

 

اداره اطلاعات بانکی

مجتبی دارایی

تلفن :  -

پست الکترونیکی :

-

 

اداره مطالعات بازار و طراحی محصول

کورش سعیدی

تلفن :  -

پست الکترونیکی :

-

 

اداره بانکداری سرمایه گذاری

کاظم عسگری ذاکری

تلفن :  -

پست الکترونیکی :

-