بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
روسای ادارات بانک رفاه کارگران

 

اداره حوزه مدیریت

سید رضا حسینی

تلفن :  88654125

پست الکترونیکی :

r.hosseini@bankrefah.ir

 

اداره روابط عمومی

کورش سعیدی

تلفن :  88653991

پست الکترونیکی :

k.saeedi@bankrefah.ir

 

اداره حقوقی

محمدرضا عبدی زاده

تلفن :  88040280

پست الکترونیکی :

m.abdizade@bankrefah.ir

 

اداره منابع انسانی

محمدرضا زاهدی

تلفن :  86050509

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حسابداری مدیریت واطلاعات بانکی

محمد طزری

تلفن :  82188391

پست الکترونیکی :

tazari@bankrefah.ir

 

اداره بازرسی

محمدرضا اصفهانی

تلفن :  88874540

پست الکترونیکی :

-

 

اداره اعتبارات و بررسی طرحها

مجید فتح اسفنگره

تلفن :  88041396

پست الکترونیکی :

m.fath@bankrefah.ir

 

اداره تدارکات

علی اصغر نورا

تلفن :  41373741

پست الکترونیکی :

-

 

اداره عملیات ارزی

افشین عزت کمالی

تلفن :  88041394

پست الکترونیکی :

a.kamali@bankrefah.ir

 

اداره حفاظت پرسنلی

مهرداد قلمی

تلفن :  88654186

پست الکترونیکی :

m.ghalami@bankrefah.ir

 

اداره املاک

افشین بابانزاده

تلفن :  88192963

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حفاظت امور بانکی و شرکتهای تابعه

امیر حسین میرزایی

تلفن :  88654106

پست الکترونیکی :

-

 

اداره مهندسی ساختمان

حمیدرضا درون

تلفن :  40881603

پست الکترونیکی :

-

 

اداره رفاه کارکنان

سید محمد یزدی خواه

تلفن :  86050563

پست الکترونیکی :

-

 

اداره برنامه ریزی ونظارت اعتباری

جواد سعیدی پور

تلفن :  88041390

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حسابداری

احمد قنبر

تلفن :  88041388

پست الکترونیکی :

-

 

اداره پشتیبانی فناوری اطلاعات

محمد مطلبی نژاد

تلفن :  88874530

پست الکترونیکی :

motalebi@bankrefah.ir

 

اداره آموزش و توسعه دانش

حسن جعفری طاهری

تلفن :  88831321

پست الکترونیکی :

h.jafari@bankrefah.ir

 

اداره خزانه داری

 رحیم اسفندیار پور

تلفن :  88042890

پست الکترونیکی :

r.esfandiarpour@bankrefah.ir

 

اداره سازمان و تعالی عملکرد

ثریا رفیعی

تلفن :  88654117

پست الکترونیکی :

-

 

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتی

عباس کشوری

تلفن :  40881590

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حفاظت فنی, فیزیکی و ایمنی

 عبدالله جعفری

تلفن :  88613671

پست الکترونیکی :

-

 

اداره خدمات نوین

احمدرضا مهدویانی

تلفن :  41373319

پست الکترونیکی :

a.mahdaviani@bankrefah.ir

 

اداره پیگیری و وصول مطالبات

کریم نورمحمدی

تلفن :  88049973

پست الکترونیکی :

-

 

اداره برنامه ریزی ، پژوهش و نوآوری

 سید حسن اصولى

تلفن :  88653987

پست الکترونیکی :

-

 

اداره بانکداری اختصاصی و تجاری

نوید رهگذر

تلفن :  40881579

پست الکترونیکی :

-

 

اداره توسعه فناوری اطلاعات

محسن مشهدی جعفری

تلفن :  88654193

پست الکترونیکی :

-

 

هسته گزینش

غلامحسن نثار جاوید

تلفن :  86050511

پست الکترونیکی :

-

 

اداره ریسک و تطبیق

 اصغراسدى

تلفن :  40881595

پست الکترونیکی :

-

 

اداره دعاوی

موسی طالبی

تلفن :  88057340

پست الکترونیکی :

motalebi@bankrefah.ir

 

اداره حسابرسی داخلی

 علیرضا یاوری

تلفن :  40881598

پست الکترونیکی :

-

 

اداره خارجه

ویدا قربانی

تلفن :  88061493

پست الکترونیکی :

v.ghorbani@bankrefah.ir

 

 اداره مبارزه با پولشویى و تأمین مالی تروریسم

علیرضا اصغری

تلفن :  88654138

پست الکترونیکی :

-

 

اداره حفاظت فناورى اطلاعات واسناد

 عمران علیپور

تلفن :  88653980

پست الکترونیکی :

o.alipour@bankrefah.ir

 

اداره بانکداری شرکتی

یوسف رضائی

تلفن :  40881588

پست الکترونیکی :

-

 

اداره امنیت زیر ساخت و داده

مهرداد بحرینی

تلفن :  88874530

پست الکترونیکی :

-