بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 9 فروردین 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
مشارکت مدنی

مشارکت مدنی از جمله عقودی است که منابع لازم را برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
1- تولید و فروش محصول
2- واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
3- واردات کالا به قصد فروش
4- صادرات کالا
5- بازرگانی داخلی
6- احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
7- بخش خدمات
8- خرید محصولات کشاورزی و دامپروری

مشارکت مدنی تجاری
مدارک مورد نیاز :
الف- برای اشخاص حقیقی:
_ تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
_ تصویر جواز کار یا کارت عضویت در اتحادیه یا صنف مربوطه  (کدصنفی 10 رقمی )
_ تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب
_ پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه ( سهم بانک و سهم شریک )
_ تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه‌گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید.

ب- برای اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
- تصویرمجوز فعالیت
_ تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت
- پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه ( سهم بانک و سهم شریک)
- تصاویراسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت
- سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید.
- تصویر شناسه ملی شرکت
 

مشارکت بخش مسکن انفرادی
مدارک مورد نیاز :
- درخواست کتبی متقاضی
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی
- تصویر سند مالکیت از تمام صفحات
- پروانه ساختمانی
- گواهی اشتغال به کار متقاضی
- سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

مشارکت مدنی تعاونی مسکن و مجتمع های مسکونی
مدارک مورد نیاز :
- تصویر اساسنامه، ‌شرکت‌نامه،‌ آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
- ارائه اسناد مالکیت – مجوز ساخت یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره در مورد زمینهای اوقافی به همراه مجوز سازمان اوقاف
- تصویر نقشه زمین
- نقشه های ساختمانی تایید شده توسط شهرداری
- پروانه ساختمانی معتبر صادره از سوی شهرداری
- جدول زمانبندی انجام کار
- سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

مشارکت مدنی مجتمع‌های مسکونی
مدارک مورد نیاز :
- تصویر کامل شناسنامه شریک یا شرکاء در مشارکت
- تصویر سند مالکیت عرصه یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره
- نقشه زمین که موقعیت زمین در آن به نحوی مشخص شده باشد
- پروانه ساختمانی معتبر صادر از سوی شهرداری
- جدول زمانبندی انجام کار
- لیست اعضاء تعاونی مشمول دریافت تسهیلات همراه با سابقه کار و میزان حقوق و مزایا
- اخذ تعهدات کسر اقساط از حسابداری مربوطه در مورد کارگران و کارمندان معرفی شده