بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 

ترازنامه

برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1390

 

دارائیها

29/12/1390
ارقام به میلیون ریال

29/12/1389

ارقام به میلیون ریال

 موجودی نقد

1,762,030

1,524,595

مطالبات از بانک مرکزی

13,838,878

9,418,779

مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری

4,933,207

4,144,773

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

1,391,564

1,334,421

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی

81,179,051

63,366,091

اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار

1,585,262

497,031

سرمایه گذاریها و مشارکتها

621,028

669,036

دارائیهای ثابت مشهود

8,892,526

1,794,037

دارائیهای نامشهود

125,566

99,287

سایر دارائیها

5,432,197

3,541,429

اقلام در راه

1,260,728

2,664,884

جمع دارائیها

121,022,036

89,054,365

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1,949,412

1,592,838

طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها

7,595,969

3,169,850

طرف سایر تعهدات

65,411

669,963

وجوه اداره شده و موارد مشابه

570,130

562,009

جمع تعهدات مشتریان

10,180,922

5,994,660

 

                                                                                   

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

29/12/1390

ارقام به میلیون ریال

29/12/1389
ارقام به میلیون ریال

بدهی به بانک مرکزی

3,692,045 3,000,009

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

1,860,895 3,875,057

سپرده های دیداری

36,127,870 28,442,192

سپرده های پس انداز و مشابه

13,173,232 14,303,081

سپرده های سرمایه گذاری مدتدار

49,372,874 32,702,547

سایر سپرده ها

1,505,163 1,232,076

ذخایر و سایر بدهیها

2,663,234 1,131,631

ذخیره مالیات

166,726 837,004

سود سهام پرداختنی

11,405 831,007
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1,037,603 993,984

جمع بدهیها

109,611,048

87,348,588

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

895,000 895,000
افزایش سرمایه در جریان 3,105,000 0
اندوخته ها 607,862 565,034
مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود 6,326,099 0
مانده سود انباشته 477,026 245,742

جمع حقوق صاحبان سهام

11,410,987

1,705,776

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

121,022,036

89,054,365

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1,949,412 1,592,838

تعهدات بابت ضمانت نامه ها

7,595,969 3,169,850

سایر تعهدات

65,411 669,963

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

570,130 562,009

جمع تعهدات بانک

10,180,922

5,994,660