بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 

صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390

 

سال 1390
(ارقام به  میلیون ریال)

 سال 1389
(ارقام به میلیون ریال)

الف - درآمدهای مشاع :

سود و وجه التزام دریافتی

 

8,503,000

6,230,314

سود دریافتی ازسرمایهگذاریها و سپردهگذاریها

 

472,824

466,989

جمع درآمدهای مشاع :

 

8,975,824

6,697,303

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 (4,017,921)

 

3,027,476

تفاوت سود قطعی وعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 (218,786)

 

107,685

خالص سهم سود سپرده گذاران

 

4,236,707 -

3,135,161 -

سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)

 

4,739,118

3,562,141

ب - درآمدهای غیرمشاع :

سود و وجه التزام دریافتی(ارزی)

684,937

 

717,919

کارمزد دریافتی

855,84

 

614,499

نتیجه مبادلات ارزی

435,358

 

341,029

سایر درآمدها

181,293

 

103,945

وجه التزام دریافتی از سایر تسهیلات

59,959

 

56,248

جمع درآمدهای غیر مشاع

 

2,217,395

1,833,639

جمع درآمدها

 

6,956,513

5,395,780

ج - هزینه ها :

 

 

 

سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران)

1,045,980 -

 

223,856 -

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

305,005 -

 

392,427 -

 کارمزد پرداختی

653,488 -

 

352,678 -

هزینه کل

4,317,317 -

 

3,836,538 -

سایر هزینه ها

235,708 -

 

200,292 -

جمع هزینه

 

6,557,499 -

5,005,790 -

سود قبل از مالیات

 

399,014

389,989

مالیات

 

113,498 -

60,000 -

سود خالص

 

285,516

329,990