بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 

صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390

 
 

سال 1390
(ارقام به  میلیون ریال)

 سال 1389
(ارقام به میلیون ریال)

فعالیتهای عملیاتی :

 جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

 

2,231,407

777,665

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

 

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی

(606,531)

 

(223,856)

 خالص سود سهام دریافتی

58,339

 

36,567

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

 

(548,192)

(187,289)

مالیات بر درآمد :

 

مالیات بر درآمد پرداختی ( شامل پیش پرداخت مالیات)

 

(783,777)

(76,810)

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی

(437,557)

 

(171,356)

وجوه دریافتی از سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی

471,434

 

161,457

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

15,975

 

8,258

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

(992,825)

 

(300,454)

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نا مشهود

12,304

 

(15,023)

جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

 

(930,669)

(317,118)

 جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

 

(31,231)

196,447

فعالیتهای تامین مالی :

 

خالص تسهیلات مالی دریافتی

       (2,027,413)

 

1,060,014

وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه

        2,273,993

 

-  

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت تامین مالی

 

246,580

1,060,014

افزایش در وجه نقد

 

215,349

1,256,461

مانده وجه نقد در ابتدای سال

 

4,978,598

3,722,137

مانده وجه نقد در پایان سال1390

 

5,193,948

4,978,598

مبادلات غیر نقدی

 

857,934

638,497