بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29 اسفن

صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391

 
 

سال 1391
(ارقام به  میلیون ریال)

 سال 1390
(ارقام به میلیون ریال)

فعالیتهای عملیاتی :

 جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

 

2,207,697

2,231,406

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

 

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی

(737,836)

 

(606,531)

 خالص سود سهام دریافتی

126,003

 

58,339

 سود سهام پرداختی

(73,622)

   0

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

 

(685,455)

(548,192)

مالیات بر درآمد :

 

مالیات بر درآمد پرداختی ( شامل پیش پرداخت مالیات)

 

(266,476)

(783,777)

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی

(5,808,623)

 

(437,557)

وجوه دریافتی از سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی

300,434

 

471,434

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

26,378

 

15,975

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

(521,303)

 

(992,825)

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود

(113,306)

  -

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نا مشهود

0

 

(12,304)

جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

 

(6,116,382)

(930,669)

 جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

 

(4,860,617)

31,232

فعالیتهای تامین مالی :

 

خالص تسهیلات مالی دریافتی

       (3,108,154)

 

2,027,413

وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه

0

 

2,273,993 

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت تامین مالی

 

3,108,154

246,580

افزایش در وجه نقد

 

1,752,463

215,349

مانده وجه نقد در ابتدای سال

 

5,193,947

4,978,598

مانده وجه نقد در پایان سال

 

3,441,484

5,193,947

مبادلات غیر نقدی

 

37,125

857,934