بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
صورت سود و زیان 1391

صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391

 
 

سال 1391
(ارقام به  میلیون ریال)

 سال 1390
(ارقام به میلیون ریال)

الف - درآمدهای مشاع :

سود و وجه التزام دریافتی

 

14,935,878

8,530,049

سود دریافتی ازسرمایهگذاریها و سپردهگذاریها

 

444,760

472,824

جمع درآمدهای مشاع :

 

15,380,637

9,002,873

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 (10,979,833)

 

(4,017,919)

تفاوت سود قطعی وعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 (433,199)

 

( 218,787)

خالص سهم سود سپرده گذاران

 

(11,413,032)

(4,236,705)

سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)

 

3,967,606

4,766,168

ب - درآمدهای غیرمشاع :

سود و وجه التزام دریافتی(ارزی)

724,947

 

684,937

کارمزد دریافتی

1,192,280

 

855,848

نتیجه مبادلات ارزی

3,899,746

 

435,358

سایر درآمدها

301,370

 

181,293

وجه التزام دریافتی از سایر تسهیلات

177,650

 

59,959

جمع درآمدهای غیر مشاع

 

6,295,993

2,217,395

جمع درآمدها

 

10,263,598

6,983,780

ج - هزینه ها :

 

 

 

سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران)

(737,836)

 

(1,045,980)

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

(2,145,665)

 

(305,005)

 کارمزد پرداختی

(943,717)

 

(653,488)

هزینه کل

(5,932,850)

 

(4,317,317)

سایر هزینه ها

(216,912)

 

(235,708)

جمع هزینه

 

(9,976,980)

(6,557,499)

سود قبل از مالیات

 

(286,618)

(426,065)

مالیات

 

-------

(269,301)

سود خالص

 

286,618

156,764