بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
ترازنامه سال 1391

ترازنامه

برای سال منتهی به 30 اسفند ماه 1391

 

دارائیها

30/12/1391
ارقام به میلیون ریال

29/12/1390

ارقام به میلیون ریال

 موجودی نقد

1,996,990

1,762,030

مطالبات از بانک مرکزی

18,928,142

13,838,243

مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری

9,474,753

4,933,207

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

5,254,959

1,782,572

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی

119,948,833

80,738,940

اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار

374,492

1,585,262

سرمایه گذاریها و مشارکتها

6,144,866

621,028

دارائیهای ثابت مشهود

9,124,268

8,892,526

دارائیهای نامشهود

227,949

125,566

سایر دارائیها

7,783,973

5,432,197

اقلام در راه

0

1,196,613

جمع دارائیها

179,259,225

120,908,184

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

567,953

1,949,412

طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها

4,984,679

7,595,969

طرف سایر تعهدات

62,219

65,411

وجوه اداره شده و موارد مشابه

439,412

570,130

جمع تعهدات مشتریان

6,054,264

10,180,922

 

                                                                                   

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

29/12/1390

ارقام به میلیون ریال

29/12/1389
ارقام به میلیون ریال

بدهی به بانک مرکزی

1,614,735 3,692,045

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

476,150 1,860,894

سپرده های دیداری

49,981,170 36,127,870

سپرده های پس انداز و مشابه

12,744,494 13,173,232

سپرده های سرمایه گذاری مدتدار

96,337,562 49,372,874

سایر سپرده ها

875,281 1,505,163

ذخایر و سایر بدهیها

1,411,069 2,663,234

ذخیره مالیات

56,051 322,528

سود سهام پرداختنی

1,761 11,405
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1,318,885 1,037,603
اقلام در راه
 3,043,2120

جمع بدهیها

167,860,371

109,766,850

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

10,326,000 895,000
افزایش سرمایه در جریان 0 3,105,000
اندوخته ها 650,854 607,862
مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود 0 6,326,099
مانده سود انباشته 421,999 207,373

جمع حقوق صاحبان سهام

11,398,854

11,141,335

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

179,259,225

120,908,184

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

567,953 1,949,412

تعهدات بابت ضمانت نامه ها

4,984,679 7,595,969

سایر تعهدات

62,219 65,411

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

439,412 570,130

جمع تعهدات بانک

6,054,264

10,180,922