بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
ترازنامه سال 1393

ترازنامه

برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1393

 

دارائیها

29/12/1393
ارقام به میلیون ریال

29/12/1392

ارقام به میلیون ریال

 موجودی نقد

2,804,231

2,277,236

مطالبات از بانک مرکزی

39,729,599

28,127,769

مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری

5,610,746

18,555,068

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

8,712,325

7,071,177

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی

224,804,472

165,522,229

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

19,361,232

11,994,010

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

40,505,058

33,030,138

دارائیهای ثابت مشهود

7,173,951

9,823,538

دارائیهای نامشهود

256,483

244,846

سایر دارائیها

2,502,234

2,245,381

جمع دارائیها

351,460,330

278,891,392

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1,356,918

307,589

طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها

11,940,287

7,310,021

طرف سایر تعهدات

188,198

68,430

وجوه اداره شده و موارد مشابه

656,762

455,998

جمع تعهدات مشتریان

14,142,165

8,152,037

 

                                                                                   

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

29/12/1393

ارقام به میلیون ریال

29/12/1392
ارقام به میلیون ریال

بدهی به بانک مرکزی

1,773,824 1,650,537

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

2,082,565 340,792

سپرده های دیداری

58,812,529 64,591,915

سپرده های پس انداز و مشابه

14,423,988 12,460,533

سپرده های سرمایه گذاری مدتدار

236,528,464 160,237,918

سایر سپرده ها

1,846,404 903,862

ذخایر و سایر بدهیها

8,346,902 10,644,594

ذخیره مالیات

00

سود سهام پرداختنی

1,764 178,063
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 3,190,551 1,835,291

جمع بدهیها

327,006,992

252,843,505

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

23,326,00023,326,000
اندوخته فانونی 945,162929و337
سایر اندوخته ها 13,871 13,871
سود انباشته 168,305 1,778,679

جمع حقوق صاحبان سهام

24,453,338

26,047,887

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

351,460,330

278,891,392

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1,356,918 307,589

تعهدات بابت ضمانت نامه ها

11,940,287 7,310,021

سایر تعهدات

188,198 68,430

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

656,762 465,998

جمع تعهدات بانک

14,142,165


8,152,037