بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
صورت سود و زیان سال 1393

صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

 
 

سال 1393
(ارقام به  میلیون ریال)

 سال 1392
(ارقام به میلیون ریال)

الف - درآمدهای مشاع :

سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی

 

44,833,003

23,345,786

سود حاصل ازسرمایهگذاریها و سپرده گذاریها

 

3,320,214

10,555,380

جمع درآمدهای مشاع :

 

48,153,217

33,901,166

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

(38,815,814)

(22,988,312)

سهم بانک از درآمدهای مشاع 

 

9,337,403

10,912,854

ب - درآمدهای غیرمشاع :

سود و وجه التزام فعالیتهای غیر مشاع

550,164

 

714,342

کارمزد دریافتی

1,661,348

 

1,364,366

نتیجه مبادلات ارزی

(941,326)

 

632,755

سایر درآمدها

6,167,416

 

385,972

جمع درآمدهای غیر مشاع

 

7,437,602

3,097,435

جمع درآمدها

 

16,775,005

14,010,289

ج - هزینه ها :

 

 

 

هزینه ها اداری و عمومی

(12,122,828)

 

(9,494,340)

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

(200,619)

 

(798,529)

هزینه های مالی

(2,583,657)

 

(309,922)

سایر هزینه ها

(1,762,404)

 

(1,458,463)

جمع هزینه

 

(16,669,508)

(12,061,463)

سود (زیان) قبل از مالیات

 

(105,497)

(1,949,034)

مالیات بر درآمد

 

-------

-------

سود(زیان) خالص

 

105,497

1,949,034

 سود(زیان) هر سهم    5  84