بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
صورت جریان وجوه نقد 1393

صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

 
 

سال 1393
(ارقام به  میلیون ریال)

 سال 1392
(ارقام به میلیون ریال)

فعالیتهای عملیاتی :

 جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

 

9,787,410

12,719,631

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

 

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی

(2,583,657)

 

(309,922)

 خالص سود سهام دریافتی

3,589,130

 

9,752,200

 سود سهام پرداختی

(135,103)

   (135,103)

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

 

870,370

9,307,175

مالیات بر درآمد :

 

مالیات بر درآمد پرداختی ( شامل پیش پرداخت مالیات)

 

(200,000)

(98,093)

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی

(7,979,841)

 

(15,795,108)

وجوه دریافتی از سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی

2,224,360

 

7,573,982

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

425,934

 

53,976

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

(521,303)

 

(992,825)

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود

(1,832,004)

  (1,034,125)

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نا مشهود

(34,657)

 

(34,431)

جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

 

(7,196,208)

(9,235,706)

 جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

 

(3,261,572)

(12,746,255)

فعالیتهای تامین مالی :

 

خالص تسهیلات مالی دریافتی

       985,000

 

(188,494)

وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه

0

 

13,000,000

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت تامین مالی

 

985,000

12,811,504

افزایش در وجه نقد

 

4,246,572

65,249

مانده وجه نقد در ابتدای سال

 

4,139,488

3,441,484

 تفاوت تسعیر وجوه نقد ارزی   (941,326)  632,755 

مانده وجه نقد در پایان سال

 

7,444,734

4,139,488

مبادلات غیر نقدی

 

7,581,169

27,365,504