بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند ماه 1385
 

دارائیها

29/12/1385
ارقام به  ریال
29/12/1384
ارقام به  ریال
نقد

270,962,585,011

188,593,031,866

مطالبات از بانک مرکزی

7,314,665,839,941

5,555,973,085,286

مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری

4,606,456,840,681

2,521,038,212,142

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش دولتی

822,118,972,202

657,629,196,654

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش غیردولتی

34,253,635,835,900

29,675,915,208,557

 اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار

1,110,681,860,398

3,313,380,042,936

سرمایه‌گذاریها و مشارکتها

341,785,612,734

334,160,874,132

دارائیهای ثابت

1,233,837,055,213

1,193,854,249,957

سایر دارائیها

1,558,594,580425

1,126,961,377,454

اقلام در راه

1,925,642,980,062

0

جمع دارائیها

53,438,382,162,567

44,567,505,278,984

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1,666,021,656,084

2,439,183,179,503

طرف تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها

4,260,655,379,190

3,440,308,615,317

طرف سایر تعهدات

657,813,174,604

796,729,891,711

وجوه اداره شده و موارد مشابه

1,345,111,976,988

1,336,391,794,051

جمع تعهدات مشتریان

7,929,602,186,866

8,012,613,480,582
 
                                                                                   
بدهیها
29/12/1385
ارقام به ریال
29/12/1384
ارقام به ریال
بدهی به بانک مرکزی

501,407,816,550

320,120,04900

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

281,272,193,424

152,735,999,362

سپرده های دیداری

22,260,837,685,159

13,165,576,207,449

سپرده های پس انداز و مشابه

6,838,290,890,679

4,624,930,232,562

سپرده های سرمایه گذاری مدتدار

16,485,412,100,623

16,606,656,160,693

سایر سپرده ها

909,198,899,362

1,408,962,979,216

ذخایر و سایر بدهیها

3,404,362,394,815

3,096,469,535,752

بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار

1,380,167,933,496

3,840,850,948,818

اقلام در راه

43,446,708,121

جمع بدهیها

52,060,949,914,108

43,259,748,820,973

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

895,000,000,000

895,000,000,000

اندوخته ها

232,076,243,350

214,657,295,737

مانده سود ( زیان ) انباشته

250,356,005,109

198,099,162,274

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

53,438,382,162,567

44,567,505,278,984

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1,666,021,656,084

2,439,183,179,503

تعهدات بابت ضمانت نامه ها

4,260,655,379,190

3,440,308,615,317

سایر تعهدات

657,813,174,604

796,729,891,711

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

1,345,111,976,988

1,336,391,794,051

جمع تعهدات بانک

7,929,602,186,866

8,012,613,480,582