بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
ترازنامه
در تاریخ 30 اسفند ماه 1383
 
دارائیها
 ارقام به ریال 
30/12/1383
 ارقام به ریال
29/12/1383 
نقد

141.780.214.893

172.202.693.450

مطالبات از بانک مرکزی

4.531.466.783.255

3.534.434.248.165

مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری

2.320.060.823.354

3.548.100.995.708

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش دولتی

566.472.826.633

563.987.072.845

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش غیردولتی

30.014.053.752.693

16.547.362.116.712

اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه

0

11.253.000.000

سرمایه‌گذاریها و مشارکتها

294.371.488.936

96.329.167.429

دارائیهای ثابت

1.077.774.227.540

941.904.817.452

اقلام در راه

935.070.261.353

617.723.792.831

جمع دارائیها

41.453.848.651.324

27.944.950.213.707

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

3.604.859.389.552

5.483.677.677.543

طرف تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها

2.865.789.475.432

2.402.925.132.671

طرف سایر تعهدات

700.594.123.677

181.954.193.109

وجوه اداره شده و موارد مشابه

1.263.108.747.144

            1.168.761.296.936

جمع تعهدات مشتریان

8.434.351.735.805

9.237.318.300.259