بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند ماه 1382
 
دارائیها
 ارقام به ریال 
29/12/1382
نقد

172.202.693.450

مطالبات از بانک مرکزی

3.534.434.248.165

مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری

3.548.100.995.708

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش دولتی

563.987.072.845

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش غیردولتی

16.547.362.116.712

اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه

11.253.000.000

سرمایه‌گذاریها و مشارکتها

96.329.167.429

دارائیهای ثابت

941.904.817.452

سایر دارائیها

1.911.652.309.115

اقلام در راه

617.723.792.831

جمع دارائیها

27.944.950.213.707

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

5.483.677.677.543

طرف تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها

2.402.925.132.671

طرف سایر تعهدات

181.954.193.109

وجوه اداره شده و موارد مشابه

1.168.761.296.936

جمع تعهدات مشتریان

9.237.318.300.259


بدهیها
 ارقام به ریال
1382/12/29
بدهی به بانک مرکزی

173.383.034.262

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

44.926.058.726

سپرده‌های دیداری

8.983.761.698.092

سپرده‌های پس‌انداز و مشابه

2.630.817.192.364

سپرده‌های سرمایه‌گذاری و مدتدار

11.285.702.124.091

سایر سپرده‌ها

1.236.153.624.476

ذخایر و سایر بدهی‌ها

2.301.668.585.327

سرمایه

895.000.000.000

اندوخته‌ها

160.739.128.455

سود (زیان) انباشته

232.798.767.914

جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

27.944.950.213.707

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

5.483.677.677.543

طرف تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها

2.402.925.132.671

طرف سایر تعهدات

181.954.193.109

وجوه اداره شده و موارد مشابه

1.168.761.296.936

جمع تعهدات مشتریان

9.237.318.300.259