بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند ماه 1381
 

دارائیها

29/12/1381
ارقام به ریال
29/12/1380
ارقام به ریال
نقد 150,413,547,208 109,206,676,080
مطالبات از بانکها 2,617,363,422,008 1,965,606,562,000
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری 1,977,652,467,508 1,100,853,838,075
تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش دولتی 514,046,725,556 577,247,508,735
تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش غیردولتی 10,816,868,547,662 8,672,465,162,053
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه 15,487,000,000 2,015,800,000
سرمایه‌گذاریها و مشارکتها 70,747,802,936 71,338,143,637
دارائیهای ثابت 908,892,388,300 802,855,866,493
سایر دارائیها 1,552,343,102,069 668,044,542,322
اقلام در راه 858,370,360,496 -
جمع دارائیها 19,482,185,363,743 13,969,634,099,395
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 4,455,753,068,805 1,406,522,513,483
طرف تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها 1,496,861,358,593 920,540,418,296
طرف سایر تعهدات 63,590,336,747 18,512,965
وجوه اداره شده و موارد مشابه 1,115,190,672,364 1,049,788,279,916
جمع تعهدات مشتریان 7,131,395,436,509 3,376,869,724,660
 
                                                                                   

بدهیها

29/12/1386
ارقام به ریال
29/12/1385
ارقام به ریال
بدهی به بانک مرکزی 149,059,081,535 185,479,886,024
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری 3,206,283,286 11,549,768,648
سپرده های دیداری 7,000,348,563,827 6,414,370,593,916
سپرده های پس انداز و مشابه 2,229,885,677,968 1,203,850,725,192
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6,599,120,001,619 3,679,492,370,573
سایر سپرده ها 1,292,690,590,854 369,733,815,519
ذخایر و سایر بدهیها 991,424,122,804 790,282,915,561
اقلام در راه - 316,584,897,708
حقوق صاحبان سهام:
سرمایه 895,000,000,000 895,000,000,000
اندوخته ها 181,588,807,567 103,289,126,254
مانده سود ( زیان ) انباشته 139,862,234,283 -
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 19,482,185,363,743 13,969,634,099,395
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 4,455,753,068,805 1,406,522,513,483
تعهدات بابت ضمانت نامه ها 1,496,861,358,593 920,540,418,296
سایر تعهدات 63,590,336,747 18,512,965
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه 1,115,190,672,364 1,049,788,279,916
جمع تعهدات بانک 7,131,395,436,509 3,376,869,724,660