بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند ماه 1380
دارائیها
 ارقام به ریال
29/12/1380
 ارقام به ریال
30/12/1379
نقد

109،206،676،800

 91،723،954،147

مطالبات از بانک مرکزی

1،965،606،562،000

 1،890،291،186،000

مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری

1،100،853،838،075

 833،714،521،292

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش دولتی

577،247،508،735

 604،823،897،412

تسهیلات اعطائی و مطالبات از بخش غیردولتی

8،672،465،162،053

 4،706،779،837،113

اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه

2،015،800،000

 12،679،800،000

سرمایه‌گذاریها و مشارکتها

71،338،143،637

 59،281،584،325

دارائیهای ثابت

802،855،866،493

 537،389،710،568

سایر دارائیها

705،569،542،322

453،428،542،522

جمع دارائیها

14،007،159،099،395

9،190،113،033،379

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1،406،522،513،483

627،033،338،664

طرف تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها

920،540،418،296

 323،552،318،438

طرف سایر تعهدات

185،512،965

 16،301،475

وجوه اداره شده و موارد مشابه

1،049،788،279،916

 854،167،596،941

جمع تعهدات مشتریان

3،376،869،724،660

1،804،769،555،518

 
                                                                                   
بدهیها
 ارقام به ریال
29/12/1380
 ارقام به ریال
29/12/1379
بدهی به بانک مرکزی

185،479،886،024

 780،823،853،619

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

11،549،768،648

 12،345،041،143

سپرده‌های دیداری

6،414،370،593،916

 4،577،416،582،724

سپرده‌های پس‌انداز و مشابه

1،203،850،725،192

 675،904،758،030

سپرده‌های سرمایه‌گذاری و مدتدار

3،679،492،370،573

 1،258،542،898،902

سایر سپرده‌ها

369،733،815،519

 426،050،914،471

ذخایر و سایر بدهی‌ها

820،179،977،089

 676،717،163،971

اقلام در راه

316،584،897،708

 132،182،422،291

حقوق صاحبان سهام:
سرمایه

895،000،000،000

 95،000،000،000

وجوه افزایش سرمایه

-----

 500،000،000،000

اندوخته‌ها

96،453،052،762

 50،358،794،708

مانده سود (زیان) انباشته

14،464،011،964

4،770،603،520

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

14،007،159،099،395

9،190،113،033،379

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

1،406،522،513،483

 627،033،338،664

تعهدات بابت ضمانت نامه‌ها

920،540،418،296

 323،552،318،438

سایر تعهدات

18،512،965

 16،301،475

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

1،049،788،279،916

 854،167،596،941

جمع تعهدات بانک

3،376،869،724،660

1،804،769،555،518