بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند ماه 1379
دارائیها
 ارقام به ریال
29/12/1379
 ارقام به ریال
 29/12/1378
نقد

91،723،954،147

56،743،277،259

مطالبات از بانکهای مرکزی

1،890،291،186،000

1،377،249،786،000

مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری

833،714،521،292

364،623،438،489

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

604،823،897،412

621،566،589،171

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی

4،706،779،837،113

3،589،804،583،651

اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه

12،679،800،000

69،155،370،000

سرمایه گذاریها و مشارکتها

59،281،584،325

36،931،061،117

دارائیهای ثابت

537،389،710،568

303،392،159،505

سایر دارائیها

484،008،713،400

337،575،014،375

جمع دارائیها

9،220،693،204،257

6،757،041،279،567

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

627،033،338،664

444،039،634،617

طرف تعهدات بابت ضمانت‌ نامه‌ها

323،552،318،438

123،845،449،902

طرف سایر تعهدات

16،301،475

16،114،137

وجوه اداره شده و موارد مشابه

854،167،596،941

743،754،451،616

جمع تعهدات مشتریان

1،804،769،555،518

1،311،655،650،272

 
                                                                                   
بدهیها
 ارقام به ریال
30/12/1379
 ارقام به ریال
29/12/1378
بدهی به بانک مرکزی

780،823،853،619

465،197،513،561

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

12،345،041،143

12،022،209،337 

سپرده‌های دیداری

4،577،416،582،724

2،785،916،473،383

سپرده‌های پس انداز و مشابه

675،904،758،030

405،189،782،351

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

1،258،542،898،902

1،598،251،678،583

سایر سپرده‌ها

426،050،914،471

332،740،302،483

ذخایر و سایر بدهیها

716،222،334،849

438،226،070،310

اقلام در راه

132،182،422،291

607،056،078،954

حقوق صاحبان سهام:
سرمایه

95،000،000،000

95،000،000،000

وجوه افزایش سرمایه

500،000،000،000

-

اندوخته‌ها

50،358،794،708

21،658،638،086

مانده سود (زیان) انباشته

71،363،520

8،292،519

صرفه جوئی در اعتبار هزینه‌های سرمایه‌ای

(4،225،760،000)

(4،225،760،000)

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

9،220،693،204،257

6،757،041،279،567

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

627،033،338،664

444،039،634،617

تعهدات بابت ضمانت نامه‌ها

323،552،318،438

123،845،449،902

سایر تعهدات

16،301،475

16،114،137

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

854،167،596،941

743،754،451،616

جمع تعهدات بانک

1،804،769،555،518

1،311،655،650،272