بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
ترازنامه
در تاریخ 29 اسفند ماه 1378
دارائیها
ارقام به ریال
29/12/1378
نقد

56،743،277،259

مطالبات از بانکهای مرکزی

1،377،249،786،000

مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری

364،623،438،489

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

621،566،589،171

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی

3،589،804،583،651

اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه

69،155،370،000

سرمایه گذاریها و مشارکتها

36،931،061،117

دارائیهای ثابت

303،392،159،505

سایر دارائیها

337،575،014،375

جمع دارائیها

6،757،041،279،567

طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

444،039،634،617

طرف تعهدات بابت ضمانت‌ نامه‌ها

123،845،449،902

طرف سایر تعهدات

16،114،137

وجوه اداره شده و موارد مشابه

743،754،451،616

جمع تعهدات مشتریان

1،311،655،650،272بدهیها
 ارقام به ریال
29/12/1378
بدهی به بانک مرکزی

465،197،513،561

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

12،022،209،337

سپرده های دیداری

2،785،916،473،383

سپرده‌های پس انداز و مشابه

405،189،782،351

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

1،598،251،678،583

سایر سپرده ها

332،740،302،483

ذخایر و سایر بدهیها

438،226،070،310

اقلام درراه

607،056،078،954

حقوق صاحبان سهام:
سرمایه

95،000،000،000

وجوه افزایش سرمایه

-

اندوخته‌ها

21،658،638،086

مانده سود (زیان) انباشته

8،292،519

صرفه جوئی در اعتبار هزینه‌های سرمایه‌ای

(4،225،760،000)

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

6،757،041،279،567

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

444،039،634،617

تعهدات بابت ضمانت نامه‌ها

123،845،449،902

سایر تعهدات

16،114،137

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

743،754،451،616

جمع تعهدات بانک

1،311،655،650،272