بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1386
  سال1386(ارقام به ریال)  سال1385(ارقام به ریال)
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع
سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات 4,236,933,312,176  3,672,773,654,810
سود دریافتی ازسپرده گذاریهاوسرمایه گذاریها 328,574,886,684 163,567,994,943
جمع سودهای دریافتی 4,565,508,198,860 3,836,341,649,753
کسرمی شود:
علی الحساب سودهای پرداختی به سپرده گذاران (2,165,808,928,816) (2,000,594,263,771)
خالص درآمدهای عملیاتی (پس از کسر سود پرداختی ) 2,399,699,270,044 1,835,747,385,982
ب- در آمدهای غیر مشاع و هزینه‌ها
خالص کارمزدهای دریافتی وپرداختی 183,481,890,845 206,599,317,299
نتیجه معاملات ارزی 314,410,615,953 204,268,869,152
سایر درآمدها 109,579,880,477 61,940,285,003
هزینه های مطالبات مشکوک الوصول (358,651,736,069) (288,506,043,816)
هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه  پس انداز  (121,214,752,375) (106,615,941,408)
سود پرداختی به بانکها 0 (150,058,813,849)
کل هزینه‌ها (2,059,417,775,246) (1,668,794,522,385)
سود (زیان) قبل  از کسر مالیات  467,887,393,629 94,580,535,968
کسر می شود: مالیات  (12,389,311,233) 0
سود (زیان)پس از کسر مالیات  455,498,082,396 94,580,535,968