بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به29 اسفند ماه 1385
 
الف -درآمد بانک از فعالیتهای مشاع
    سال 1385
(ارقام به ریال)
سال 1384
(ارقام به ریال)
سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات
3,727,058,951,813

3,605,103,840,052

سود دریافتی ازسپرده گذاریهاوسرمایه گذاریها

163,567,994,943

167,932,568,683

جمع سودهای دریافتی

3,890,626,946,756

3,773,036,408,735

کسرمی شود:
علی الحساب سودهای پرداختی به سپرده گذاران

2,000,594,263,771

1,995,410,279,379

خالص درآمدهای عملیاتی (پس ازکسرسودپرداختی )

1,890,032682,985

1,777,626,129,356

 ب -در آمدهای غیر مشاع و هزینه ها
خالص کارمزدهای دریافتی وپرداختی

206,599,317,299

166,028,469,936

نتیجه معاملات ارزی

202,617,713,672

322,802,403,871

سایر درآمدها

60,929,919,768

165,200,612,745

هزینه ها:
هزینه های مطالبات مشکوک الوصول

288,506,043,816

344,895,020,304

هزینه جوایزسپرده های قرض الحسنه  پس انداز 

106,616,941,408

90,349,297,448

سودپرداختی به بانکها

150,055,813,849

158,029,378,947

کل  هزینه ها

1,698,875,517,237

1,664,752,336,536

سود (زیان) قبل  از کسر مالیات 

116,126,317,414

173,631,582,673

کسر می شود: مالیات 

134,665,000,000

سود (زیان)پس از کسر مالیات 

116,126,317,414

38,966,582,673