بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به29 اسفند ماه 1383

 

درآمد مشاع تسهیلات اعطائی از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری 

30/12/1383
(ارقام به ریال)

29/12/1382
(ارقام به ریال)

سود‌ها و وجه التزام‌های دریافتی 3.215.288.766.757 2.080.313.305.701
کسر می‌شود: هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول

(293.727.303.119)

(96.545.702.929)

سود قابل تقسیم بین بانک و دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری 2.921.561.463.638

1.983.767.602.772

کسر می‌شود: علی‌الحساب سود پرداختی به دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری (1.822.731.258.515) (1.241.012.201.808)
سهم سود بانک از درآمدهای مشاع

1.098.830.205.123

742.755.400.964

در آمدهای غیر مشاع
30/12/1383

29/12/1382

سودها و وجه التزام‌های دریافتی از سایر تسهیلات اعطائی 65.512.198.686

23.624.149.388

سود دریافتی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری

142.043.378.637

104.475.318.447

درآمد معاملات ارزی

9.020.712.231

128.998.543.231

کارمزدهای دریافتی

241.063.120.663

154.684.930.587
سایر درآمدها

57.140.374.818

34.454.905.478

کل درآمدهای بانک

1.613.609.990.158

1.188.993.248.095

هزینه ها

30/12/1383

29/12/1382

سود پرداختی

217.820.564.867

15.206.224.229

زیان معاملات ارزی

44.291.548.919

8.123.990.165

کارمزد پرداختی

2.845.739.429

1.722.257.463

هزینه جوائز قرض‌الحسنه پس‌انداز

60.209.331.811

42.904.199.680
هزینه کل بانک

1.076.952.939.031

848.267.280.479

جمع هزینه‌ها

1.402.120.124.057

916.223.952.016

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

211.489.866.101

272.769.296.079

کسر می‌شود: مالیات

(11.301.290.859)

(5.509.441.560)

سود پس از کسر مالیات

200.188.575.242

207.259.854.519