بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1381
 
الف - درآمد مشاع تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری: سال1381
(ارقام به ریال)
 سال1380
(ارقام به ریال)
سودها و وجه التزام‌های دریافتی 1,630,449,337,357 962,032,611,770
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مرتبط با تسهیلات فوق (62,117,713,130) (78,486,669,441)
سود قابل تقسیم بین بانک و دارندگان سپرده‌های سرمایه گذاری 1,568,331,624,227 883,545,942,329
کسر می شود علی الحساب سود پرداختی به دارندگان سپرده های سرمایه گذاری (712,437,788,653) (317,459,790,922)
سهم سود بانک از درآمدهای مشاع 855,893,835,574 566,086,151,407
ب- در آمدهای غیر مشاع:
سودها و وجه التزام های دریافتی از سایر تسهیلات اعطایی 17,387,348,449 4,921,614,265
سود دریافتی از محل سپرده‌های سرمایه گذاری 43,923,669,869 58,330,507,148
 درآمد معاملات ارزی 77,696,737,190 5,825,101,390
کارمزدهای دریافتی 110,346,779,048 76,364,469,443
سایر درآمدها 22,903,126,120 77,099,936,206
کل درآمدهای بانک 1,128,151,496,250 788,627,779,859
ج- هزینه‌ها:
سود پرداختی 19,743,094,087 12,508,449,430
زیان معاملات ارزی 45,396,931,689 2,929,824,684
کارمزد پرداختی 883,197,513 1,591,860,244
هزینه جوایز سپرده‌های قرض الحسنه 30,279,804,130 18,594,605,084
هزینه کل بانک 718,649,743,577 483,232,986,723
جمع هزینه ها (814,952,770,996) (518,857,726,165)
سود قبل از کسر مالیات(زیان) 313,198,725,254 269,770,53,694
کسر می شود: نیم درصد حق مسکن محرومین کشور
کسر می شود: مالیات (63,036,809,658) (71,507,387,196)
سود پس از کسر مالیات 250,161,915,596 198,262,666,498