بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به29 اسفند ماه 1380
 
سودهای دریافتی
سال 1380
(ارقام به ریال)
سال 1379
(ارقام به ریال)
سود دریافتی از تسهیلات 966،954،226،035

748،052،496،720

سود دریافتی از سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها

58،330،507،148

24،203،623،588

سودهای پرداختی و جوایز اعطائی

1،025،284،733،183

772،256،120،308

سودهای پرداختی

329،968،240،352

322،760،612،517

هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه

18،594،605،084

10،287،134،942

جمع سودهای پرداختی و جوائز اعطایی

348،562،845،436

333،047،747،459

تفاضل سودهای دریافتی و پرداختی

676،721،887،747

439،208،372،849

کسر میشود:

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

78،486،669،441

 25،493،234،200

خالص درآمد (هزینه) ناشی از سود

598،235،218،306

413،715،138،649

سایر درآمدها و هزینه ها
خالص کارمزدهای دریافتی و پرداختی

74،872،609،199

42،394،043،035

نتیجه معاملات ارزی

40،420،276،706

7،417،986،851

سایر درآمدها

77،099،936،206

35،743،992،538

سایر هزینه ها

(402،302،704،235)

260،472،772،715

هزینه استهلاک

(80،878،735،792)

(47،432،576،763)

هزینه کاهش ارزش طرحهای ساختمانی

(51،546،696)

(31،434،116)

سود قبل از کسر مالیات (زیان)

307،295،053،694

191،334،377،479

کسر میشود:
5/0% حق مسکن محرومین

-----

(956،671،887)

مالیات

(71،507،387،196)

112،414،477،969

سود پس از کسر مالیات (زیان)

235،787،666،498

77،963،227،623