بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1386

 

فعالیتهای عملیاتی

سال 1386
(
ارقام به ریال)

سال 1385
(
ارقام به ریال)

جریان خالص 6,295,601,857,299 523,426,327,694
 بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
سود پرداختی بابت تامین مالی 0 (150,055,813,849)
سود سهام دریافتی 19,016,200,884 28,916,157,085
جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از بازده
سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
19,016,200,884 121,139,656,764
 مالیات بر درآمد :
پیش پرداخت مالیات (87,500,000,000) (78.250.000.000)
 فعالیتهای سرمایه گذاری:
وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی (285,255,582,409) (59,993,514,894)
وجوه دریافتی بابت سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی 91,637,124,907 42,215,868,036
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود 18,848,550,933 7,248,596,784
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت  مشهود (250,928,360,260) (152.057.580.692)
جریان خالص خروجی وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری (425,698,266,829) (162,586,630,766)
جریان خالص ورودی وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی 5,801,419,791,354 161,450,040,164
 فعالیتهای تامین مالی
جریان خالص خروجی وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی 0 0
زیان تسعیر ارز وجه نقد (63,186,904,234)  
افزایش (کاهش) در وجه نقد 5,801,416,791,354 161,450,040,164
مانده وجه نقد در ابتدای سال 1,388,513,079,568 1,227,063,039,404
مانده وجه نقد در پایان سال 7,126,745,966,688 1,388,513,079,568