بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1381
 

فعالیتهای عملیاتی

سال 1381
(ارقام به ریال)

سال 1380
(ارقام به ریال)

خالص جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 874,621,248,592 373,478,991,967
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
سود سهام دریافتی 7,212,888,252 13,736,256,501
سود سهام پرداختی به سهامداران (713,607,031) (713,607,031)
خالص جریان خروجی وجه نقد ناشی از بازده 6,499,281,221 13,022,649,470
سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی - -
مالیات بر درآمد
مالیات بردرآمد پرداختی (69,907,387,196) (107,917,898,850)
 فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت‌های حقوقی (4,500,358,608) (11,564,189,912)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های حقوقی 5,785,487,336 456,746,161
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود (218,357,021,472) (346,941,540,717)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود 11,275,620,254 825,945,000
خالص جریان خروجی وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری (205,796,272,490) (357,223,039,468)
خالص جریان ورودی وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی 605,416,870,127 (78,639,296,881)
 فعالیتهای تامین مالی
وجوه افزایش سرمایه - 300,000,000,000
خالص جریان ورودی وجه نقد 605,416,870,127 221,360,703,119
زیان تسعیر ارزوجه نقد - -
خالص افزایش وجه نقد 605,416,870,127 221,360,703,119
مانده نقد در ایتدای سال 443,351,448,235 221,990,745,116
مانده وجه نقد در پایان سال 1,048,768,318,362 443,351,448,235