بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 

صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1380


سال1380
(ارقام به ریال)

سال1379
(ارقام به ریال)

خالص جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

245،561،093،117

(108،588،372،305)

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
سود سهام دریافتی

13،736،256،501

188،748،172

سودسهام پرداختی به سهامداران

(713،607،031)

(619،861،451 )

خالص جریان خروجی وجه نقد ناشی از بازده

سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تاًمین مالی

(13،022،649،470)

(431،113،279 )

مالیات بردرآمد
مالیات بر درآمد پرداختی

-----

-----

فعالیتهای سرمایه گذاری

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی

(11،564،189،912)

(755،470،000)

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی

456،746،161

701،968،568

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود

(346،941،540،717)

 (281،430،127،826)

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود

825،945،000

-----

خالص جریان خروجی وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

(357،223،039،468)

(281،483،629،258)

خالص جریان ورودی وجه نقد قبل از فعالیتهای تاًمین مالی

(78،639،296،881)

(390،503،114،842)

فعالیتهای تامین مالی

وجوه افزایش سرمایه

300،000،000،000

500،000،000،000

خالص جریان ورودی وجه نقد

(221،360،703،119)

109،496،885،158

زیان تسعیر ارز وجه نقد

-----

-----

خالص افزایش وجه نقد

(221،360،703،119)

109،496،885،158

مانده نقد در ابتدای سال

221،990،745،116

112،493،859،958

مانده وجه نقد در پایان سال

443،351،448،235

221،990،745،116