بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1379
 

سال 1379
(ارقام به میلیون ریال)

سال 1378
(ارقام به میلیون ریال)

خالص جریان ورودی وجه نقدناشی ازفعالیتهای عملیاتی

(108،588)

89،301

بازده سرمایه گذاریها وسودپرداختی بابت تاًمین مالی
سود سهام دریافتی

189

220

سودسهام پرداختی به سهامداران

(620)

(1،479)

خالص جریان خروجی وجه نقدناشی ازبازده
سرمایه گزاریها وسودپرداختی بابت تاًمین مالی

(431)

(1،259)

مالیات بردرآمد
مالیات بردرآمدپرداختی

-----

(25،840)

فعالیتهای سرمایه گزاری
وجوه پرداختی بابت سرمایه گزاری مستقیم ومشارکتهای حقوقی

(755)

------

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گزاری ومشارکتهای حقوقی

702

2،300

وجوه پرداختی بابت خریددارائیهای ثابت مشهود

(281،430)

(143،500)

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود

-----

479

خالص جریان خروجی وجه نقدناشی ازفعالیتهای سرمایه گزاری

(281،484)

(140،720)

خالص جریان ورودی وجه نقدقبل ازفعالیتهای تاًمین مالی

(390،503)

(78،518)

فعالیتهایی تامین مالی
وجوه افزایش سرمایه

500،000

------

خالص جریان ورودی وجه نقد

109،497

(78،518)

زیان تسعیر ارز وجه نقد

-----

(15)

خالص افزایش وجه نقد

190،479

78،533

مانده نقد در ابتدای سال

112،494

191،027

مانده وجه نقد در پایان سال

221،991

112،494