بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
 
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1378
 
 

سال 1378
(ارقام به میلیون ریال)

خالص جریان ورودی وجه نقدناشی ازفعالیتهای عملیاتی

89،301

بازده سرمایه گزاریها وسودپرداختی بابت تاًمین مالی
سود سهام دریافتی

220 

سودسهام پرداختی به سهامداران

(1،479)

خالص جریان خروجی وجه نقدناشی ازبازده
سرمایه گزاریها وسودپرداختی بابت تاًمین مالی

(1،259)

مالیات بردرآمد
مالیات بردرآمدپرداختی

(840ر25)

فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه پرداختی بابت سرمایه گزاری مستقیم ومشارکتهای حقوقی

------

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گزاری ومشارکتهای حقوقی

2،300

وجوه پرداختی بابت خریددارائیهای ثابت مشهود

(143،500)

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود

479

خالص جریان خروجی وجه نقدناشی ازفعالیتهای سرمایه گزاری

(140،720)

خالص جریان ورودی وجه نقدقبل ازفعالیتهای تاًمین مالی

(78،518)

فعالیتهایی تامین مالی
وجوه افزایش سرمایه

------

خالص جریان ورودی وجه نقد

(78،518)

زیان تسعیر ارز وجه نقد

(15)

خالص افزایش وجه نقد

78،533

مانده نقد در ابتدای سال

191،027

مانده وجه نقد در پایان سال

112،494