بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
معاونین مدیرعامل بانک رفاه کارگران

 

معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و اختصاصی

محسن ضیایی بیدهندی

تلفن :  40881641

پست الکترونیکی :

-

 

 

معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی

شعبان مرادی

تلفن :  88191352

پست الکترونیکی :

sh.moradi@bankrefah.ir