بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | چهارشنبه 28 آذر 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
معاونین مدیرعامل بانک رفاه کارگران
New Page 3

 

معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و اختصاصی

سید احمد فخرالدین مبارکی

تلفن :  40881641

پست الکترونیکی :

mobaraki@bankrefah.ir

 

معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی

شعبان مرادی

تلفن :  88191352

پست الکترونیکی :

sh.moradi@bankrefah.ir