بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 30 مرداد 1398 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
معاونین مدیرعامل بانک رفاه کارگران

 

معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و اختصاصی

محسن ضیایی بیدهندی

تلفن :  40881641

پست الکترونیکی :

-

 

 

معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی

شعبان مرادی

تلفن :  88191352

پست الکترونیکی :

sh.moradi@bankrefah.ir