بانک رفاه کارگران

یکشنبه 26 خرداد 1398
تعرفه های مراکز درمانی و دندانپزشکی
 

عنوان

دریافت تعرفه

بررسی اصالت معرفی نامه های پزشکی

تعرفه های دندانپزشکی عمومی در درمانگاه

تعرفه های دندانپزشکی عمومی در مطب

تعرفه های دندانپزشکی تخصصی در درمانگاه

تعرفه های دندانپزشکی تخصصی در مطب

مقررات مربوط به پرداخت کمک هزینه ایمپلنت