بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | جمعه 29 تیر 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
پایانه های کارتخوان شعبه ای (PINPAD)

مشتریان محترم می توانند با مراجعه به شعب و با استفاده از کارت از خدمات ارائه شده بشرح ذیل استفاده نمایند.
- عملیات واریز نقدی
- انتقال وجه به رفاه کارت و کارت های شتابی به ترتیب تا سقف500 و 150 میلیون ریال
- تغییر رمز
- مشاهده مانده حساب
- دریافت روزانه وجه تا سقف 500 میلیون ریال برای رفاه کارت
- دریافت روزانه وجه تا سقف 5 میلیون ریال با کارت شتابی