English | سه شنبه 21 آذر 1396
 

سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی بانکها (پایا)
سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی به عنوان یکی دیگر از پروژه های سیستم نظام جامع پرداخت می باشد . این سامانه کمک شایان توجهی به گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور خواهد نمود. این سامانه برای پرداختهای با مبالغ خرد اما تعداد زیاد و به صورت بین بانکی (پرداخت از یک بانک به بانک و یا بانکهای دیگر) طراحی شده و موارد زیر از جمله عناوین مورد استفاده آن خواهد بود:

  1. پرداخت حقوق کارکنان یک سازمان

  2. پرداخت سود سهام

  3. پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی

  4. حواله های بین بانکی انفرادی