English | دوشنبه 8 خرداد 1396
صدور گواهي موجودي

مشتریان محترم بانک رفاه می توانند با مراجعه به شعب و اداره امور بین الملل بانک نسبت به دریافت گواهی موجودی به زبان انگلیسی و تائید گردش حساب بمنظور ارائه به مراجع ذیربط از قبیل سفارتخانه ها، دانشگاه ها و سایر مراجع رسمی اقدام نمایند.